Reforma de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) 12/11/2021

Des de CEDEC, vetllant sempre pels interessos dels nostres clients, seguim amb atenció les iniciatives públiques que posen a la disposició de l'entramat empresarial del país ajudes i plans de recuperació.


REFORMA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA (PLUSVÀLUA)

 

Reial decret llei 26/2021, de 8 de novembre, pel qual s'adapta el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, a la recent jurisprudència del Tribunal Constitucional respecte de l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (BOE de 9 de novembre).

Novetats

  • No es produirà la subjecció a l'impost quant en les transmissions de terrenys no es produeixi increment de valor, sempre que s'acrediti la inexistència d'increment.
  • Per a calcular la base imposable s'aplicaran uns coeficients, que s'actualitzaran cada any, sobre el valor cadastral del terreny.
  • Si la plusvàlua real del terreny és menor, s'utilitzarà aquesta última com a base.
  • No s'haurà de pagar l'Impost si en la transmissió es produeix una pèrdua.
  • També seran gravades les plusvàlues generades en menys d'un any, per considerar que són les que poden tenir un caràcter més especulatiu.
  • La norma no té efectes retroactius, per la qual cosa l'impost no sembla que es pugui exigir a fets imposables reportats des del 26 d'octubre fins al 9 de novembre de 2021.

Per a accedir a la presentació que ha elaborat el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, en la qual es resumeix l'abast de la reforma punxi AQUÍ.

(font: CECO)

Des de CEDEC, ens posem a la seva disposició per a definir al costat de vostès aquells projectes que podrien ser de major interès per al creixement de la seva empresa. Nostra contrastada experiència com a organització especialitzada en consultoria empresarial, ens dota d'elements de judici suficients per a estructurar amb vostès una adequada sortida a l'actual situació que viu la seva empresa a causa de la pandèmia. Considerem, d'altra banda, que l'actual situació hauria de convertir-se en un punt de partida del teixit empresarial espanyol. Arriben temps de reinventar-se.

No dubtis a contactar amb nosaltres, per a acordar una cita en la qual podran compartir amb els nostres especialistes les teves inquietuds.


COMUNICACIÓ CEDEC

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.