Lideratge
& Comunicació

Alinear els objectius personals amb els empresarials.

El repte de liderar des del coneixement.

Tota empresa competitiva ha de saber motivar el seu equip humà, retenir el talent, transmetre els valors amb els quals s’identifica i promoure la fidelitat dels seus col•laboradors. Per tot això, és necessari que l’empresari desenvolupi la seva capacitat de lideratge, assegurant així que el seu pla estratègic sigui ben comunicat, comprès i seguit per tots.

A CEDEC li proporcionem diverses eines estratègiques que faciliten el bon funcionament de l’empresa a través de sistemes de comunicació eficients amb empleats, proveïdors i altres parts interessades. L’objectiu és que la cultura organitzacional s’estableixi de manera duradora en un procés de millora continua.

Què fem per vostè i la seva empresa a CEDEC Lideratge & Comunicació?

Cada empresa té uns valors i cultura propis que s’han de transmetre adequadament als diferents públics amb els quals es relaciona. No només de manera unidireccional, sinó també assegurant-se de que els missatges siguin transmesos correctament i interioritzats per tots, a la vegada que s’avalua el feedback rebut.

Aquests requereixen la implementació de canals de comunicació a mida. L’elecció i ús d’aquests ve determinada per la mida de la companyia, el seu sector d’activitat i el perfil dels col•laboradors, entre d’altres factors.

CEDEC l’ajuda a transmetre els seus missatges de manera eficaç i adaptats a l’organigrama de la seva empresa, gràcies a un pla sistemàtic de comunicació corporativa. Mitjançant l’avaluació dels fluxos de comunicació podrà conèixer si els seus col•laboradors segueixen les idees i objectius de la seva empresa, si se senten escoltats i si assumeixen les metes corporatives com a pròpies.

Sense comunicació no hi ha lideratge. Per aconseguir una comunicació eficaç amb els seus empleats, proveïdors i altres públics, a CEDEC l’assessorem i implementem els canals per crear un procés de millora continua.

CONTACTAR

I recordi

  1. De la capacitat de lideratge de l’empresari en dependran la retenció de talent, la fidelitat dels seus col•laboradors i la correcta transmissió de valors organitzacionals.
  2. Un equip humà motivat per un líder carismàtic és la clau perquè el pla estratègic de l’empresa sigui seguit i comunicat per tots.
  3. Són necessaris diversos canals a l’hora d’assegurar una comunicació eficaç. Així com ho és la seva correcta implementació.

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.