Modificacions en matèria de contractes del sector públic (05/01/2022)

Des de CEDEC, vetllant sempre pels interessos dels nostres clients, seguim amb atenció les iniciatives públiques que posen a la disposició de l'entramat empresarial del país ajudes i plans de recuperació.

MODIFICACIONS EN MATÈRIA DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC

Marc normatiu

Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022 (BOE de 29 de desembre).

La Disposició final vintena novena de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2022 contempla la modificació dels següents preceptes de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic:

  • Arts. 159.4.a) i 159.4.f.3r sobre la inscripció dels licitadors en el ROLECE (Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l'Estat) en el procediment obert simplificat.
  • Art. 226.1 relatiu a l'adjudicació dels contractes específics en el marc d'un sistema dinàmic d'adquisició.
  • Art. 324.1.c) sobre l'autorització prèvia del Consell de Ministres per a celebrar acords marc de valor estimat igual o superior a dotze milions d'euros.
  • Art. 332.3 relatiu a la renovació dels membres de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació.

Principals novetats:

  • Per a concórrer al procediment obert simplificat s'admet la presentació pel licitador de la sol·licitud d'inscripció en el ROLECE de data anterior a la data final de presentació de les ofertes, juntament amb la declaració responsable d'haver aportat la documentació preceptiva per a sol·licitar la inscripció i de no haver rebut requeriment d'esmena.
  • En el cas que el licitador hagi concorregut al procediment obert simplificat presentant la sol·licitud d'inscripció en el ROLECE en els termes exposats anteriorment, la taula li requerirà perquè justifiqui documentalment tots els extrems relatius a la seva aptitud per a contractar.
  • S'inclou la previsió relativa al fet que l'adjudicació dels contractes específics d'un sistema dinàmic d'adquisició es basarà en els termes que s'hagin contemplat en els Plecs del sistema dinàmic d'adquisició.
  • Es requereix l'autorització prèvia del Consell de Ministres perquè els òrgans de contractació de les entitats del sector públic estatal que tinguin la consideració de poder adjudicador puguin licitar sistemes dinàmics d'adquisició de valor estimat igual o superior a dotze milions d'euros.
  • Se suprimeix la previsió sobre la renovació dels membres que formen part de l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació. Així mateix, s'inclou la previsió sobre que els membres de l'Oficina continuaran en l'exercici de les seves funcions fins que prenguin possessió del seu càrrec qui hagi de succeir-los.

Entrada en vigor:

1 de gener de 2022.

Marc normatiu:

Ordre HFP/1499/2021, de 28 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes a l'efecte de la contractació del sector públic a partir de l'1 de gener de 2022 (BOE de 31 de desembre)

Novetats:

Es modificació alguns llindars a l'efecte d'aplicació dels procediments de contractació.

(FONT:CECO)

No dubtis a contactar amb nosaltres, per a acordar una cita en la qual podran compartir amb els nostres especialistes les teves inquietuds.

COMUNICACIÓ CEDEC

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.