COVID-19: implicacions comptables de l'impacte econòmic en els comptes anuals de l'exercici 2020

Covid-19 ha generat un impacte negatiu inevitable en l'economia espanyola la quantificació de la qual depèn de cada companyia i de cada sector, però així i tot, està sotmesa a un elevat nivell d'incertesa. Les mesures adoptades pel Govern per a contenir el virus han afectat i afecten l'activitat econòmica, la qual cosa al seu torn té implicacions en la informació financera. 

Les societats hauran de tenir en compte els següents aspectes a l'efecte d'avaluar l'impacte comptable del COVID-19 en els comptes anuals corresponents a l'exercici 2020, d'acord amb el marc d'informació financera aplicable a Espanya: 

a) Principi d'empresa en funcionament 

Les societats han de considerar les possibles implicacions del COVID-19 i les mesures adoptades per a minimitzar aquests riscos en avaluar la seva capacitat per a continuar com a empresa en funcionament. 

b) Tractament comptable dels ERTEs

La consulta 1 del BOICAC 122, estableix que les bonificacions en el cost de la Seguretat Social a càrrec de l'empresa regulades en l'art. 24 del Reial decret llei 8/2020, es registraran d'acord amb l'indicat en la norma de registre i valoració 18a en matèria de subvencions, donacions i llegats rebuts del Pla General de Comptabilitat, de manera que la Societat continuarà reportant la despesa en funció de la seva naturalesa, i reconeixent un ingrés per la percepció d'una subvenció. 

Pel que fa als salaris del personal assumits per l'Estat, la Societat queda exonerada de l'obligació de remunerar el treball, no produint-se tampoc la meritació de la despesa de personal. 

Les obligacions que poguessin derivar-se per a l'empresa de l'incompliment de les condicions establertes en la citada normativa, hauran de tractar-se aplicant la Norma de Registre i Valoració 15a “Provisions i contingències”, del Pla General de Comptabilitat. 

c) Tractament comptable dels ajornaments i condonació de rendes en contractes de arrendament operatiu. 

La paralització general de l'economia està generant també  renegociacions en els contractes d'arrendament, perquè moltes activitats s'han vistes abocades al tancament temporal per l'aplicació directa de l'estat d'alarma. Tot això representa o bé la concessió d'una moratòria, la rebaixa en la renda, o una altra condició especial de pagament de el arrendament. 

Des del punt de vista comptable, ha de tenir-se en consideració el que s'estableix en la consulta 3 del BOICAC 87, així com en la consulta 11 del BOICAC 96, en les quals s'analitza el tractament comptable del reconeixement de la despesa relacionada amb un contracte de arrendament operatiu que incorpora un període de carència i el criteri de comptabilització de un contracte d'arrendament operatiu d'un local de negoci amb “rendes escalonades”. 

D'acord amb aquestes, el nou cost anual de l'arrendament, inclosa la moratòria o rebaixa de la renda, ha de ser distribuït entre els mesos pendents per a la finalització de el contracte d'arrendament. L'empresa deurà per tant distribuir de manera lineal l'import total de la contraprestació en el termini contractual. 

d) Actius no financers 

L'impacte més rellevant consisteix en l'existència d'indicadors de deterioració d'aquests actius, a conseqüència de la revisió dels plans de negoci i pressupostos elaborats per la Societat després de la crisi del COVID-19. Un cessament temporal de les operacions o una disminució immediata de la demanda o dels preus i la rendibilitat són fets que poden indicar l'existència d'una deterioració. 

e) Actius per impostos diferits 

Les societats han de revisar les projeccions que justifiquin la recuperació dels actius per impostos diferits, i per tant la seva activació en el balanç de situació d'acord amb la normativa comptable espanyola. 

f) Existències 

Haurà de considerar-se l'existència d'una possible deterioració d'existències a conseqüència de la reducció del valor net de realització d'aquestes. Aquestes deterioracions podrien deure's a una menor rotació dels inventaris o a preus de venda més baixos a causa d'ofertes o promocions. També haurà de considerar-se la dotació de provisions per a aquelles existències subjectes a caducitat o molt influenciades per l'estacionalitat de les vendes. 

Així mateix, per a aquelles societats que produeixin per sota de la seva capacitat a conseqüència de la disminució de la demanda, ha de tenir-se en compte que els costos de subactividad no podran ser objecte de capitalització com a major valor de les existències. En aquest context, ha de prestar-se especial atenció a la imputació dels costos de personal en aquelles empreses que hagin realitzat expedients de regulació d'ocupació. 

g) Comptes a cobrar

Les societats hauran de realitzar un seguiment de la cartera de clients amb la finalitat d'avaluar si s'ha produït un augment significatiu del risc de crèdit o si existeixen comptes a cobrar que hagin de ser provisionadas per considerar-se incobrables. 

h) Passius financers 

Les condicions sobrevingudes del COVID-19, poden arribar a provocar un incompliment de les ràtios de solvència o contractuals (convenants), la qual cosa implicaria reclassificar determinats passius subjectes a clàusules de cancel·lació anticipada com a passius corrents. 

Així mateix, serà objecte de revisió el correcte registre dels préstecs rebuts amb avals atorgats per l'Estat o per altres garanties. 

i) Provisions i contingències

Les societats haurien de revisar els contractes subscrits amb clients i proveïdors, tenint especial cautela per situacions d'incompliment de clàusules contractuals, que puguin implicar l'existències de passius contingents o provisions que hagin de reconèixer-se en els estats financers per considerar-se probable la sortida de recursos econòmics. 

Així mateix, haurà de considerar-se la possibilitat de dotar provisions relatives a processos de reestructuració de personal a conseqüència de l'evolució negativa del negoci, així com als possibles incompliments en els requisits establerts en les mesures governamentals, com ara el compromís de manteniment de plantilles en societats acollides a ERTO. 

j) Reconeixement d'ingressos

La reducció de la demanda podria conduir a un augment de devolucions esperades, descomptes addicionals en preus, reducció de descomptes per volum, penalitzacions per retard en el lliurament o una reducció en els preus a clients, així com a dificultats per a estimar el grau d'avanç de determinats projectes. 

Hauran de revisar-se possibles modificacions en el model de negoci que suposi canvis en el reconeixement d'ingressos. 

k) Capitalització de despeses financeres

A conseqüència de les restriccions a les activitats per part del Govern imposades per el COVID-19, les societats poden haver interromput els seus projectes de construcció de actius durant la vigència de l'estat d'alarma, o bé posteriorment a conseqüència de tensions de liquiditat o incertesa del mercat. En aquest cas, els costos de finançament incorreguts durant el període de suspensió, no podran capitalitzar-se, i hauran de reconèixer-se com a despeses de l'exercici. 

l) Desglossaments d'informació en els comptes anuals

La Direcció de la Societat ha de considerar els requisits necessaris de desglossament exigits per la normativa comptable, que poden veure's afectats arran de l'aparició de la pandèmia. 

Podria ser necessari incrementar la informació a desglossar sobre l'estimació de la incertesa per empresa en funcionament, de la deterioració de determinats actius, el reconeixement de provisions, així com altres desglossaments necessaris per a no distorsionar la capacitat d'avaluació dels usuaris dels comptes anuals. 

Cal destacar dues implicacions mercantils significatives a considerar de cara a la preparació de els comptes anuals, així com a la presa de decisions per part dels membres de l'òrgan de govern de les societats: 

a) No consideració de les pèrdues de l'exercici 2020 per a la causa de dissolució

El Reial decret llei 16/2020, de 28 d'abril estableix que, únicament als efectes de determinar la concurrència de la causa de dissolució per pèrdues, no es prendran en consideració les pèrdues de l'exercici 2020. Per tant, si en el resultat de l'exercici 2021 s'apreciessin pèrdues que deixessin reduït el patrimoni net a una quantitat inferior a la meitat del capital social, haurà de convocar-se pels administradors, o podrà sol·licitar-se per qualsevol soci, en el termini de dos mesos a comptar des del tancament de l'exercici, la celebració de Junta per a procedir a la dissolució de la societat, tret que s'augmenti o redueixi el capital en la mesura suficient. 

b) Limitació a la distribució de dividends

El Reial decret llei 18/2020 de 12 de maig, de mesures socials en defensa de l'ocupació estableix que les societats que s'hagin acollit a un ERTO per força major, i que hagin aplicat l'exoneració sobre les quotes de la Seguretat Social, no podran procedir al repartiment de dividends corresponents a l'exercici fiscal en què s'apliquin aquests ERTO, excepte si abonen prèviament l'import corresponent a l'exoneració aplicada a les quotes de la seguretat social. 

El Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial, va incloure a més a els expedients de regulació temporal d'ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció derivades del COVID-19 (ERTO ETOP) que apliquessin les exoneracions en la Seguretat Social establertes entre l'1 de juliol i el 30 de setembre de 2020. 

Aquesta limitació aconsegueix igualment a qualsevol dividend a compte del resultat d'aquest exercici 2020. No obstant això, la norma indica que aquesta limitació al repartiment de dividends no aplicarà a aquelles entitats que a 29 de febrer de 2020 tinguessin menys de cinquanta treballadors.

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.