Contestem preguntes dels nostres clients (4) (07/04/2020)

Bon dia,

Gràcies per la confiança dipositada en els nostres experts. Vam tenir moltes preguntes sobre el dispositiu de ERTO. Compartim amb vostè les nostres ultimes respostes a clients:

  • Que passa amb els fixos discontinus que no s'han cridat encara per incorporar-se en els seus llocs de treball, com garanteix l'empresa 6 mesos de treball un cop acabat el ERTO, sense saber quan acabarà, i si està no sap si tindrà tan sols 2 mesos de temporada?

A la nostra manera d'entendre el text de el Reial Decret Llei, si s'ha accedit a un ERTO no es podrà acomiadar en els 6 mesos següents a les persones implicades en el ERTO. Probablement vostès hi haurà inclòs en aquesta llista els fixos discontinus que tenien d'alta en el moment de presentar el ERTE.
Però el fet que vostès no puguin incorporar els fixos discontinus durant un termini inusualment alt de temps, això no vol dir que vostès els estiguin acomiadant, sinó que no activen els seus contractes per impossibilitat. Per tant, entenem que això no entra en les prohibicions indicades.
A més, si vostès es trobessin en aquesta situació, el més convenient pot deixar tramitar nous ERTO (per raons objectives, si no hi ha una altra possibilitat) fins que puguin recuperar la seva activitat. L'aspecte que sí que sembla prohibit en el RDL és tramitar un ERO després de finalitzar l'actual situació.

  • ¿Confirmeu que en el nostre sector d'hostaleria / turisme no hi ha compromís de salvaguarda d'ocupació de fixos discontinus en els 6 mesos següents a la finalització de l'ERTO?

La nostra opinió confirma la interpretació continguda en el RD 11/2020 en el capítol Tercer assenyala el següent:

Pel que fa al compromís fixat en la disposició addicional sisena del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de l'COVID-19 aquest s'ha d'entendre com la voluntat de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de 6 mesos des de la finalització de les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes basades en el COVID-19.
Aquest compromís, tal com es recull en una disposició final, s'ha de complir i verificar tenint en compte les característiques i circumstàncies de l'empresa o de sector corresponent, atenent especialment a l'estacionalitat o variabilitat de l'ocupació, així com la seva correspondència amb esdeveniments concrets, esdeveniments o altres especificitats sectorials com les de, per exemple, les arts escèniques, musicals i de l'cinematogràfic i audiovisual. Igualment s'ha de tenir en compte la normativa laboral aplicable.
Així, el compromís no s'entendrà incomplert quan el contracte de treball s'extingeixi per acomiadament disciplinari declarat com a procedent, dimissió, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa de la persona treballadora. En el cas de contractes temporals, el compromís tampoc s'entén incomplert quan el contracte s'extingeixi per expiració del temps convingut o la realització de l'obra o servei que constitueix el seu objecte o quan no pugui realitzar-se de forma immediata l'activitat objecte de contractació.

 
Així que únicament podria exigir a les empreses el manteniment de l'ocupació en relació a la seva pròpia activitat, però no més enllà.

  • Tenim demanat un ERTO de les botigues que tenim tancades, però a part, tenim un altre centre que mantenim obert en el qual estan treballant persones mitja jornada. El mes passat ja ho vam assumir i vam haver de pagar la mensualitat completa, per això la nostra consulta és si es poden passar a mitja jornada totes aquestes persones.

Per descomptat que pot passar a mitja jornada la resta de la plantilla no inclosa en el ERTO anterior, si bé resulta necessari que ho faci per mitjà de la presentació d'un nou ERTO.
Per a més claredat li reproduïm el text de respostes a preguntes freqüents publicat pel Ministeri de Treball el 25/3 (pregunta 7, pàgina 17): "No és possible incrementar el nombre de treballadors / es afectats en un ERTO ja presentat. Per això, si en un primer moment no és possible determinar el nombre total d'afectats i la manera en què va a anar aplicant-se el ERTO, l'empresa haurà de presentar un segon ERTO. "

  • Si una empresa amb diverses botigues en diferents localitats no s'ha acollit a cap ERTE i ja estava en un procés d'ajust de plantilla, pot en les actuals circumstàncies fer acomiadaments objectius per tancament de determinades botigues? I en cas de no poder fer-ho, a partir de quan podria fer-ho?

L'obligació de manteniment de la plantilla es refereix a les empreses que hagin tramitat un ERTO pel COVID19 i no a qualsevol altra circumstància. Per tant, els expedients ERO per causes objectives segueixen vigents, al no haver estat suprimides ni modificades.
 
Esperem que aquesta informació hagi resultat del seu interès i ens posem a la seva disposició si té preguntes: questions@cedec.cat
 

Cordialment,

La Direcció de CEDEC

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.