CEDEC: Comunicació (23/12/2020)

Arribem a final de l'exercici, a vegades perdem de vista la importància d'una comptabilitat rigorosa i ajustada que permeti anticipar-se a futurs problemes fiscals i, en conseqüència, empresarials. És a partir d'aquest tancament comptable que es realitzarà el tancament fiscal aplicant, amb anticipació i rigorositat les deduccions que permeti la hisenda pública.

Aquests són els 11 punts fonamentals per a afrontar un bon tancament comptable.

1.Comptabilització de compres i vendes.
   a. Revisió d'albarans pendents de facturar.
   b. Revisió de comandes pendents de rebre. Sense oblidar les comandes que estan en trànsit.
2.Registre de tots els moviments bancaris i conciliació de comptes bancaris. Atenció amb:
   a. Quotes de préstecs bancaris.
   b. Comptabilització de lísings.
   c. Comptabilització de rentings.
   d.Si la seva empresa treballa venda al detall i cobra amb visa, datafono, ull amb les comissions.
3.Arqueig i quadri de caixes. Aplicació tècnica canvi fix.
4.Reclassificació de deute de llarg a curt termini.
5.Amortització de l'immobilitzat. Revisió de taules i ajustos de quotes. Revisió d'actius ja amortitzats. Baixes i Altes. Fitxes d'immobilitzat.
6.Inventari físic de matèria primera. Productes semiterminados. Productes acabats. Ull, amb la valoració d'aquests productes a efectes comptables.
7.Revisió de saldos de comptes comptables. Saldos deutors i creditors.
8.Periodificació de despeses i ingressos.
9.Provisions vàries: Riscos i despeses. Insolvències. Obsolescència…
10.Valoració d'actius financers.
11.Revisió i comptabilització d'impostos varis. En particular l'IVA.

Comptabilització de nòmines de desembre, periodificació d'extres i comptabilització de la despesa en Seguretat Social corresponent a desembre.

Un bon tancament comptable és el primer pas per a un bon tancament fiscal.

Sabia que una comptabilitat amb rigor i ajustada a la llei, a més de ser obligatori, proporciona una informació imprescindible en la gestió i una imatge professional de la seva empresa?

Sabia que un balanç tancat correctament representa una imatge fixa de la seva empresa que li permet o no accés a crèdits i reconeixements, bancaris, de proveïdors, de clients, d'entitats de crèdit i caució, etc.?

Finalment, sabia que una revisió professional del seu tancament comptable d'acord amb un correcte tancament fiscal li podria permetre accedir a deduccions, descomptes i beneficis recollits en l'impost de societats?

CEDEC, compta amb un gran equip de professionals que podrien orientar-li, donar-li consells i revisar si fos necessari la seva comptabilitat.

Posi's, en contacte amb nosaltres sense dubtar-ho directament a través de la web o del seu actual representant de CEDEC assignat.

Moltes gràcies,
 

COMUNICACIÓ CEDEC

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.