AJUTS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL – COVID 19 (22/06/2021)

Des de CEDEC, vetllant sempre pels interessos dels nostres clients, seguim amb atenció les iniciatives públiques que posen a la disposició de l'entramat empresarial del país ajudes i plans de recuperació.

Informem que s'ha publicat l'Ordre que regula la Inscripció prèvia als ajuts de suport a la solvència empresarial en resposta a la COVID-19.

(Font:LEXELEGAL)

Font:

ORDRE ECO/127/2021, de 14 de juny, per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19.

Terminis:

El formulari d'inscripció prèvia es podrà presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juny de 2021 fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores.

L'ordre d'entrada de les inscripcions no es tindrà en compte per a l'atorgament dels ajuts.

Beneficiaris:

Persones empresàries o professionals, empreses, grups d’empreses de consolidació fiscal, societats civils i entitats en atribució de rendes (comunitats de béns, herències jacents i altres entitats sense personalitat jurídica):

  • que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat següent:

Llistat CNAE: http://empresa.gencat.cat/ca/tramits/intern/preguntes-frequents-sobre-els-ajuts-de-suport-a-la-solvencia/preguntes-sobre-els-beneficiaris/#bloc2 

  • que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020
  • que la continuïn exercint en l’actualitat
  • que es trobin en alguna de les següents situacions:

1.- Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.

S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.

En cas d’empresari o professional que declari per règim d’estimació directa a IRPF aplicant el règim especial del recàrrec d’equivalència a l’IVA, o bé pels que facin operacions no subjectes o exemptes d’IVA determinaran el descens mitjançant els ingressos íntegres fiscalment computables declarats en les presentacions corresponents a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, l’Impost de Societats (IS) o l’Impost de la Renda per a No Residents (IRNR) en el seu cas corresponent.

2.- Que apliquin el règim d’estimació objectiva en l’IRPF. S’han d’acollir a aquesta modalitat totes les persones treballadores autònomes que en l’any 2019 i/o 2020 hagin tributat pel règim d’estimació objectiva (mòduls) per l’activitat que sol·liciten l’ajut independentment del règim de tributació que tinguin en el moment de sol·licitar l’ajut i amb independència que dugui a terme altres activitats a les quals resulti d’aplicació el règim d’estimació directa.

3.- Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte del 2019, considerant la suma de tots els volums d’operacions de les entitats que conformen el grup.

Finalitat dels ajuts extraordinaris:

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Quantitat de l’import dels ajuts:

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021 seran:

  • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
  • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

Des de CEDEC, ens posem a la seva disposició per a definir al costat de vostès aquells projectes que podrien ser de major interès per al creixement de la seva empresa. Nostra contrastada experiència com a organització especialitzada en consultoria empresarial, ens dota d'elements de judici suficients per a estructurar amb vostès una adequada sortida a l'actual situació que viu la seva empresa a causa de la pandèmia. Considerem, d'altra banda, que l'actual situació hauria de convertir-se en un punt de partida del teixit empresarial espanyol. Arriben temps de reinventar-se.

No dubtis a contactar amb nosaltres, per a acordar una cita en la qual podran compartir amb els nostres especialistes les teves inquietuds.

 

COMUNICACIÓ CEDEC

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.