Ajudes per a la la reactivació empresarial a causa del COVID-19 (2) (23/10/2020)

Decret llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats, aprovat a Catalunya
 

Ahir, 22 d'octubre de 2020, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el Decret llei 34/2020, de 20 d'octubre, de mesures urgents de suport a l'activitat econòmica desenvolupada en locals de negoci arrendats.

A continuació s'exposen les notes característiques més rellevants d'aquest text normatiu:
 

  1. Modificació de les condicions del contracte d'arrendament

Es faculta als arrendataris per a requerir a la part arrendadora una modificació “raonable” i “equitativa” de les condicions del contracte. La facultat queda condicionada a les següents circumstàncies:

  • L'autoritat competent hagi declarat mesures de suspensió del desenvolupament de l'activitat o de restricció de l'aprofitament dels immobles arrendats derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.
  • Contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 1995.

El requeriment ha de realitzar-se mitjançant burofax o qualsevol altre mitjà fefaent.
 

      2. Regles aplicables davant la impossibilitat d'aconseguir un acord


Les parts disposaran d'un (1) mes per a negociar les condicions del contracte. En el supòsit en què no aconsegueixin un acord en aquest període, s'hauran de reduir les rendes i altres quantitats degudes per la part arrendatària de conformitat amb les següents regles:
 

  • En el supòsit de suspensió del desenvolupament de l'activitat: reducció del 50% mentre duri la suspensió.
  • En el supòsit de restricció parcial de l'aprofitament de l'immoble: reducció en una proporció igual a la meitat de la perduda d'aprofitament de l'immoble fins que s'aixequin les mesures de restricció.

La perduda d'aprofitament s'haurà de determinar considerant la reducció d'aforament, d'horaris o per qualsevol altra limitació acordada.
La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes no afectarà l'aplicació de les anteriors reduccions.
Les reduccions seran efectives des de la data del requeriment de modificació de les condicions contractuals realitzat per la part arrendatària.
 

     3. Possibilitat d'utilitzar part de les fiances per a l'abonament de les rendes i d'altres despeses
 

La part arrendatària podrà exigir que la part arrendadora imputi totalment o parcialment les quantitats que va lliurar per a garantir el compliment de les seves obligacions al pagament de les rendes mensuals i altres despeses que hagi de fer front, respectant les següents regles:

  • No podrà utilitzar-se la fiança legal obligatòria ni altres garanties dipositades en l'organisme oficial competent.
  • La part arrendatària haurà de reintegrar les quantitats utilitzades en el termini d'un (1) any des de l'aixecament de les mesures de suspensió o restricció i, en qualsevol cas, abans que finalitzi el contracte si la seva durada és inferior.

?     4. ?Facultat per a resoldre del contracte d'arrendament


Davant una prolongació de la suspensió del desenvolupament de l'activitat superior a tres (3) mesos en el transcurs d'un (1) any des de l'entrada en vigor del Decret, la part arrendatària podrà desistir del contracte sense penalització mentre duri la suspensió i, fins i tot, fins a tres (3) mesos després de l'aixecament de la suspensió.
El desistiment haurà de notificar-se a la part arrendadora mitjançant qualsevol mitjà fefaent i amb un preavís d'un (1) mes.
 

    5. Abstenció d'emetre factures per import de la renda i altres despeses

La part arrendadora haurà d'abstenir-se d'emetre factures per import de la renda i altres despeses fins que transcorri el termini d'un (1) mes per a negociar la modificació contractual o, si és previ, fins a la data de l'acord de modificació de les condicions contractuals.

    6. No vinculació als acords aconseguits per les parts amb anterioritat

La part arrendatària podrà fer ús de les facultats previstes en el present Decret llei amb independència que les parts haguessin aconseguit un acord relatiu al contracte d'arrendament amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest.

     7. Règim de la modificació del contracte per canvi imprevist de circumstància

En el termini de dos (2) anys a comptar des de l'entrada en vigor del Decret, i a proposta del departament competent en matèria de dret civil, el Govern es compromet a aprovar un projecte de llei per a incorporar en l'ordenament jurídic català la denominada “rebus sic stantibus” és a dir, el restabliment de l'equilibri contractual en els supòsits de canvi imprevist de circumstàncies.

      8. Entrada en vigor

El Decret entra en vigor 22 d'octubre de 2020, data de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Adjuntem l'enllaç al DECRET:

https://portaldogc.gencat.cat/utilseadop/pdf/8252/1817974.pdf?


 Moltes gràcies.

COMUNICACIÓ CEDEC

Subscriu-te a nostra newsletter!

Rebràs notícies mensuals sobre gestió estratègica empresarial i casos d'èxit dels nostres clients.