Visualitza la newsletter en el seu navegador | Visualiza la newsletter en su navegador
  CEDEC
 
www.cedec-group.com/es - www.cedec-group.cat/ca

calidad

 

 

Consultoria estratègica: Quan la podem necessitar?

 

El canvi està escrit en l'ADN de tota empresa, és una necessitat que apareix constantment. Els empresaris/àries estan acostumats al canvi, prenen decisions de canvi contantemente.

Quan es fa necessària l'ajuda d'una consultoria estratègica?

El canvi en si mateix, a més de ser una necessitat, és un generador de valor. Per raons relacionades amb el desenvolupament i el creixement de l'empresa, o per a resoldre situacions complicades, les empreses que volen mantenir-se en el mercat estan cridades a enfrontar-se a decisions que requereixen estratègies ben definides i recursos clars, no sols financers.

Com més importants siguin els canvis que abordar, més valor posem en joc i més important és comptar amb la col·laboració necessària d'una consultoria especialitzada que col·laboris amb la Direcció d'aquest delicat procés que transforma l'estratègia en accions operatives concretes, per tant, en plans d'acció reals.

Per tant, l'ajuda d'una consultoria estratègica adequada crea valor, materialitzant i fent possible que s'aconsegueixin els objectius establerts en el programa de canvi.

Quines són les condicions que ha de reunir la consultora estratègica?

No es tracta solament de tenir grans tècniques (que són imprescindibles) sinó profundes anàlisis (del tot necessaris), tot això ho donem per descomptat. Cal comptar amb una consultora qualificada, amb professionals preparats en moltes àrees, però que a més sàpiguen generar empatia amb l'empresari/ària i amb els seus equips per a comprendre els seus objectius i ajudar-los a obtenir un veritable avantatge competitiu.

Per a CEDEC, la clau de l'efectivitat de la consultoria que nosaltres proposem consisteix en el fet que es fa a la mesura de les necessitats de cada empresari/ària, de les seves condicions, del seu equip, en fi, de les seves circumstàncies, necessitats i ambicions.

No deixis de llegir el nostre article:

 

https://cedec-group.cat/ca/coneixement/consultoria-estrategica-quan-la-podem-necessitar

 

 

T'ha semblat interessant? Parlem? questions@cedec.cat

 

EQUIP CEDEC

 


 

 
Consultoría estratégica: ¿Cuándo la podemos necesitar?
 

El cambio está escrito en el ADN de toda empresa, es una necesidad que aparece constantemente. Los empresarios/as están acostumbrados al cambio, toman decisiones de cambio contantemente.

¿Cuándo se hace necesaria la ayuda de una consultoría estratégica?

El cambio en sí mismo, además de ser una necesidad, es un generador de valor. Por razones relacionadas con el desarrollo y el crecimiento de la empresa, o para resolver situaciones complicadas, las empresas que quieren mantenerse en el mercado están llamadas a enfrentarse a decisiones que requieren estrategias bien definidas y recursos claros, no sólo financieros.

Cuanto más importantes sean los cambios que abordar, más valor ponemos en juego y más importante es contar con la colaboración necesaria de una consultoría especializada que colabore con la Dirección de ese delicado proceso que transforma la estrategia en acciones operativas concretas, por tanto, en planes de acción reales.

Por lo tanto, la ayuda de una consultoría estratégica adecuada crea valor, materializando y haciendo posible que se alcancen los objetivos establecidos en el programa de cambio.

¿Cuáles son las condiciones que debe reunir la consultora estratégica?

No se trata solamente de tener grandes técnicas (que son imprescindibles) sino profundos análisis (del todo necesarios), todo ello lo damos por descontado. Hay que contar con una consultora cualificada, con profesionales preparados en muchas áreas, pero que además sepan generar empatía con el empresario/a y con sus equipos para comprender sus objetivos y ayudarles a obtener una verdadera ventaja competitiva.

Para CEDEC, la clave de la efectividad de la consultoría que nosotros proponemos consiste en que se hace a la medida de las necesidades de cada empresario/a, de sus condiciones, de su equipo, en fin, de sus circunstancias, necesidades y ambiciones. 
 
No dejes de leer nuestro artículo:
 
 
¿Te ha parecido interesante?¿Hablamos?   preguntas@cedec.es
 
EQUIPO CEDEC
 
 
 
Segueixi’ns a les Xarxes Socials
Siguenos en las Redes Sociales
 
Mantingui’s al dia de totes les novetats de CEDEC. Podrà conèixer les nostres últimes notícies i accedir a continguts d’actualitat rellevants per la seva empresa.
 
Llegir més          
 
 
 
 
CEDEC
 
 
BARCELONA
CEDEC 
WORLD TRADE CENTRE ALMEDA PARK (WTC)
Plaça de la Pau, s/n Edifici 7 planta 3ª
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT
web@cedec.es
T: +34 933 181 515

Tens alguna pregunta?

questions@cedec.cat
 
Si desitja deixar de rebre la newsletter, faci clic aquí.. Si desea dejar de recibir la newsletter, haga clic aquí. En relació amb la normativa de protecció de dades pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició d'acord amb el que estableix la nostra política de privacitat aquí.
Si desesa dejar de recibir la newsletter, haga click aquí. En relación con la normativa de protección de datos puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad de los datos y oposición de acuerdo a lo establecido en nuestra política de privacidad aquí. Copyright © CEDEC HOLDING S.A 2019